Om os

Jord Teknik A/S er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma, der har specialiseret sig i udførelse af jordbundsundersøgelser samt miljøundersøgelser indenfor bygge- og anlægssektoren. Firmaet er etableret tilbage i 1970 og beskæftiger i dag 9 medarbejdere. Medarbejderstaben består af uddannede ingeniører, geologer, boreteknikere samt andet laboratorie- og kontorpersonel.

 

Gennem de år virksomheden har eksisteret, er der gennemført over 20.000 undersøgelser af byggegrunde. Firmaets operationsområde er primært Sjælland, Lolland og Falster, Bornholm samt den sydlige del af Sverige.

 

 

 

Hvorfor vælge Jord Teknik A/S ?

Hos Jord Teknik A/S får du et kvalitetsprodukt til den rigtige pris.

Ejerforhold

Jord Teknik A/S’ er stiftet i 1970 af Civilingeniør Knud Sand Jensen, der visionært forudså behovet for geoteknisk rådgivning i forbindelse med projektering og udførelse af byggeopgaver.

Ingeniør Bo Bielefeldt kom til virksomheden i 1980 direkte fra Ingeniørskolen og indgik fra 1983 i ejerskabet. Pr. 1. januar 2016 har Bo Bielefeldt valgt at overdrage firmaet til JORD•MILJØ A/S i forbindelse med et generationsskifte.

Mission

Jord Teknik A/S’ primære mission er at forblive en af de førende private virksomheder indenfor den geotekniske branche.

Virksomhedens fornemste opgave er på professionel vis at yde vore kunder kompetent rådgivning og udføre geotekniske undersøgelser af høj kvalitet til konkurrencemæssige priser. Betingelsen for dette er en dygtig/erfaren og serviceminded medarbejderstab og investeringsvillighed i den nyeste teknologi på området.

Generelle forretningsbetingelser for teknisk rådgivning og udførelse af borearbejde

  1. Generelt

Ved accept af tilbud accepterer rekvirenten nedenstående forretningsbetingelser og forudsætninger. 

  1. ABR 89

Alle rådgivningsaftaler indgås, med mindre andet er aftalt, i henhold til ABR 89. Disse regler er branchens fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. Rekvirentens angivelser af særlige vilkår i udbudsmaterialet, ordrer eller lignende anses ikke som fravigelser af nedenstående vilkår, med mindre JORDMILJØ A/S (JM) eller Jord Teknik A/S (JT) skriftligt har accepteres disse. 

  1. Adgangsforhold

For udførelse af borearbejde skal der være fri og uhindret adgang til borestederne, så arbejdet kan udføres kontinuerligt og uhindret med borerig, med mindre andet er aftalt. Boreriggenes køre- og arbejdshøjde står beskrevet under BOREGREJ. Tillader adgangsforholdene ikke arbejdets udførelse faktureres der en kørsel og anstilling. Arbejdet udføres så skånsomt som muligt, men det må påregnes, at der kan komme spor i terræn fra boreriggen. Er det nødvendigt med udlægning af køreplader afholdes udgiften af rekvirenten, dog ikke uden forudgående aftale herom. 

  1. Belægninger

Opbrydning og reetablering af belægninger er ikke indeholdt, med mindre andet er skriftligt aftalt. 

  1. Ledninger

Der tages forbehold for ledninger og installationer i jorden, som ikke er JM/JT bekendt ved accept af tilbud. Der gøres opmærksom på, at JM/JT ikke kan påtage sig ansvar for eventuel beskadigelse af os ubekendte ledninger eller installationer i jorden, med mindre ledningsansvaret er tilkøbt. 

  1. Overskudsjord

Opboret overskudsjord efterlades på stedet, og pejlerør efterlades med top over terræn, med mindre andet er aftalt. 

  1. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er fakturadato + 14 dage med mindre andet skriftligt er aftalt ved accept af tilbud. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes tillægges renter med 2% pr. påbegyndt måned. 

  1. Ansvar og forsikring

JM/JT er i henhold til ABR 89 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at JM/JT som rådgiver kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde JM/JT har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu. JM/JT´s ansvar ophører 5 år efter, at opgaven er afleveret, og er maksimeret til tre gange det udbetalte honorar.  Et eventuelt forsinkelsesansvar kan maksimalt udgøre 10% af det betalte honorar. JM/JT hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. JM/JT har en professionel rådgiveransvarsforsikring i forsikringsselskabet Topdanmark med en dækningssum på op til 10 millioner kroner. 

  1. Tvister

Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse af ABR 89. Såfremt klienten er privatperson (”forbruger”), afgøres tvisten ved de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens bestemmelser herom. 

Bliv ringet op

Få et gratis og uforpligtende tilbud
Få svar på dine spørgsmål
Få råd og vejledning

Eller bliv ringet op for noget helt andet!

Udfyld hurtigt og nemt formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt.